TORiAEZ HANA Discography

THE Natsu no Mamono:
• [Album] Kono Heya ga Sekai no Subetedearu Boku, Aruiwa Kimi no Monogatari (Track 1) – 19/12/2018

2nd Generation BiS:
• [Single] Are you ready?  20/03/2019
• [Single] (BiS1st) アゲンストザペイン – 14/11/2018
• [Single] (BiS1st) Don’t miss it!! – 04/07/2018

HOLY SHiTS:
• [Single] WACK is SHiT – 26/07/2018

BIS - ARE goji BIS - AGAINST HS BIS - DON'T1